PRAVILNIK O NATEČAJU “LIFESPIRATION STARTS HERE: JOURNEYSPIRATION”

§ 1. Splošna pravila

1. Ta odlok (v nadaljnjem besedilu "Pravilnik") določa pogoje natečaja z naslovom "Lifespiration starts here: JOURNEYSPIRATION" (v nadaljevanju: "Natečaj").

2. Organizator natečaja je Answear.com S.A. s sedežem v Krakovu, naslov: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, vpisana v register podjetnikov Državnega sodnega registra, ki ga vodi Okrožno sodišče za Kraków, XI. Gospodarski oddelek KRS pod številko KRS: 0000816066, REGON [registrska številka]: 122515020, NIP [davčna številka]: 6793080390, z osnovnim kapitalom 867.245,25 PLN, vplačanim v celoti (v nadaljevanju: »Organizator«).

3. Natečaj bo potekal v Republiki Sloveniji. 

4. Natečaj bo izveden z namenom nadaljnje promocije blagovne znamke Answear.com S.A.

5. Prijave na razpis se sprejemajo v času od 10.05.2023. od 16:00 do 31.7.2023. do 23.59 ure.

6. Tekmovanje je organizirano preko spletne platforme Instagram. Spletna stran na naslovu www.lifespirationstartshere.answear.si ("Spletna stran tekmovanja") bo vsebovala: Pravilnik, informacije o nagradah, rezultate natečaja, prikazani bodo tudi natečajni dokumenti.

7. Natečaja ne organizira ali soorganizira, sponzorira ali podpira Instagram ali njegov operater, niti ni na kakršen koli drug način povezan z Instagramom ali njegovim operaterjem.

 

§ 2. Sodelovanje na natečaju

1. Udeleženec na razpisu (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) je lahko le fizična oseba, ki je:

 1. najkasneje na dan prijave na natečaj dopolnil 18 let,
 2. je potrošnik in deluje za namene, ki niso povezani s trgovino, gospodarsko, obrtno dejavnostjo ali prostim poklicem,
 3. živi na ozemlju Republike Slovenije,
 4. ima svoj profil na Instagramu,
 5. izpolnjuje pogoje za sodelovanje na razpisu, določene s tem odlokom.

 2. Udeleženec natečaja ne sme biti uslužbenec ali sodelavec Organizatorja ali član Komisije, niti družinski član zaposlenega, sodelavca Organizatorja ali Komisije, niti ne sme biti zakonec, starš, stari starš, otrok, vnuk, brat ali sestra.

§ 3. Pravila tekmovanja

1. Tekmovanje bo potekalo pod sloganom: #journeyspiration (v nadaljevanju: »Slogan«).

2. Naloga udeleženca natečaja je posneti fotografijo ali video, ki predstavlja interpretacijo slogana in dodati opis fotografije/videa, ki bo predstavil zgodovino fotografije/videa ali povezave do fotografije/videa. (v nadaljevanju: »Tekmovalno delo«).

3. Za sodelovanje v natečaju mora udeleženec narediti naslednje:

 • slediti Instagram profilu Answear Slovenija: @answear_si, pri čemer ta pogoj ne velja za tiste udeležence, ki omenjeni strani že sledijo.
 • Objaviti prijavnico v obliki fotografije/videa z opisom v obliki objave na Instagramu na svojem Instagram profilu, ki je nastavljen tako, da je javno viden.
 • Opisu je treba dodati #journeyspiration_si in na fotografiji/videu označiti Instagram profil @answear_si
 • Objava mora biti vidna in objavljena v obdobju sprejemanja prijav na natečaj, tj. od 10.05.2023. od 16:00 do 31.07.2023. do 23:59. Videoposnetki, objavljeni zunaj obdobja sprejemanja prijav na natečaj ne bodo upoštevani v natečaju, tudi če sodelujoči takim fotografijam/videom doda opis, hashtag in oznako natečaja.

4. Udeleženec lahko na razpis odda več ponudb.

5. Ustrezno objavljena in opisana natečajna dela v skladu z zgornjim odstavkom (3.) ocenjuje natečajna komisija, žirija (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje organizator – ocenjuje z vidika kakovosti, kreativnosti in privlačnosti Natečaja ter interpretacije slogana.

6. Nagrade bo podelila Komisija. Komisija bo med razpisom upoštevala razpisna dela, predložena na razpis.

7. Z objavo prijavnice na Instagramu in opisom na način, določen v 3. odstavku 3. odstavka zgoraj, udeleženec izjavlja, da:

a. je avtor predložene razpisne dokumentacije, ima vse lastninske avtorske in sorodne pravice do dela in te pravice na noben način niso omejene ali obremenjene s pravicami tretjih oseb,

b. Tekmovalno delo ne krši nobenih pravic tretjih oseb in v zvezi s tem nobena tretja oseba ne bo ukrepala proti organizatorju v zvezi z dejstvom, da organizator uporablja natečajno delo na način, predpisan s tem odlokom,

c. osebe, katerih slike so bile posnete v soglasju o natečaju, so soglašale, da sodelujoči deli njihove slike,

d. se zavezuje, da bo organizatorja oprostil kakršnih koli zahtevkov tretjih oseb v zvezi z dejstvom, da organizator uporablja nagradno igro in/ali slike oseb, predstavljenih v nagradni igri v obsegu, določenem s tem odlokom, ki izhajajo iz lažnih izjav sodelujočih, ter se tudi zavezuje, da bo organizatorju povrnil nastalo škodo na tej podlagi.

8. Natečajno delo ne sme vsebovati vulgarnosti, žaljivih vsebin ali vsebin v nasprotju z veljavnimi zakonskimi predpisi.

9. Udeleženec v času objave Natečajnega prispevka na Instagramu potrjuje, da izpolnjuje merila, ki mu omogočajo sodelovanje v Natečaju in soglaša s sodelovanjem v Natečaju pod pogoji, določenimi v Pravilniku.

§ 4. Zmagovalci in nagrade

1. Obvestilo o rezultatih Natečaja bo objavljeno na spletni strani natečaja najkasneje v 14 dneh po zaključku natečaja.

2. Na natečaju se podelijo:

 • Prva nagrada: 3- dnevno potovanje v Cinque Terre in Portofino za 2 osebi
 • Druga nagrada: Bon pri agencji Kompas v višini 200€
 • Tretja nagrada: Bon pri agencji Kompas v višini 100€

3. Vsaka oseba, ki na Natečaju prejme nagrado – glavno nagrado ali tolažilno nagrado, v nadaljnjem besedilu nagrajenec.

4. Poleg nagrade bo organizator vsakemu nagrajencu podelil denarno nagrado v višini 11,11 % nagrade. Znesek denarne nagrade bo ustrezal znesku dohodnine, ki bo nagrajencu zaračunana v zvezi z zmago na natečaju. Udeleženec soglaša, da bo denarno nagrado, pred izdajo glavne nagrade, zbral in plačal na račun pristojnega davčnega urada na Poljskem organizator kot pavšalni zavezanec dohodnine na podlagi prejete nagrade v nagradni igri.

5. Ne glede na zgornje določbe o plačilu dohodnine na podlagi zmage na natečaju so zmagovalci natečaja, ki za davčne namene nimajo prebivališča na Poljskem, dolžni samostojno preverjati in izpolnjevati nastale davčne obveznosti. od zmage na natečaju – v državi njegovega davčnega rezidentstva.

6. Zmagovalci natečaja bodo o zmagi obveščeni v sporočilu, ki ga bo organizator poslal v interni sistem dopisovanja preko platforme Instagram. Nagrajenec je dolžan v 5 dneh na enak način potrditi, da je prejel obvestilo o zmagi, in na navedeni elektronski naslov poslati podatke, ki jih zahteva organizator, in sicer: ime in priimek, številko bančnega računa za izplačilo nagrade.

7. Če organizator iz kakršnega koli razloga ne more vzpostaviti stika z nagrajencem natečaja ali v 5 dneh ne prejme odgovora na obvestilo o zmagi, si pridržuje pravico, da nagrado podeli drugemu udeležencu.

8. Zmagovalec natečaja lahko v 5 (petih) dneh po prejemu obvestila o nagradi odda izjavo o zavrnitvi prejema nagrade.

9. Glavne in tolažilne nagrade bodo nagrajencem izročili na njegov/njen račun preko TRR organizatorja.

§ 5. Končne določbe

1. Pravila razpisa so dostopna na strani Natečaja.

2. Organizator si pridržuje pravico do sprememb Pravil. Sprememba Odloka bo začela veljati z dnem objave spremenjenega Odloka na strani Natečaj. Spremembe pravil ne smejo omejevati pravic, ki so jih udeleženci že pridobili.

3. Udeleženec se lahko pritoži na način izvedbe razpisa. Organizator bo pritožbe obravnaval v 14 dneh od dneva prejema reklamacije.

4. Za vložitev reklamacije ali reklamacije na način izvajanja natečaja, njegova pravila ali v vseh drugih zadevah v zvezi z natečajem je potrebno obvestiti organizatorja z e-pošto na [email protected]. Pritožba mora vsebovati ime in priimek, naslov sodelujočega ter navedbo razloga za pritožbo in konkretno ravnanje Organizatorja. Pritožbe lahko pošljete tudi na naslov sedeža organizatorja.

5. Organizator razbremeni Instagram in njegovega operaterja vsakršne odgovornosti za kakršne koli zahtevke, zlasti zahtevke udeležencev v zvezi z nagradno igro. Vsa vprašanja, komentarje, pritožbe in reklamacije, kakor tudi vse zahtevke v zvezi z nagradno igro, mora udeleženec nasloviti neposredno na organizatorja, v nobenem primeru pa na Instagram ali njegovega operaterja.

6. Vsi podatki o razpisu, ki jih vsebuje promocijski in oglasni material, so le pomožno gradivo, obseg pravic udeležencev in organizatorjev je določen s tem odlokom.

Podatki o obdelavi osebnih podatkov udeležencev razpisa

Skrbnik osebnih podatkov Sodelujoči v natečaju »Lifesporation starts here: #journeyspiration (v nadaljnjem besedilu: »Natečaj«) je Answear.com S.A. s sedežem v Krakovu, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, (KRS: 0000816066, ("Administrator")).

Obrnite se na skrbnika: [email protected] ali Answear.com, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.

Osebni podatki sodelujočih v nagradni igri bodo obdelani za namene izvajanja nagradne igre, izbire zmagovalnih vlog v nagradni igri in reševanja nagradne igre s strani skrbnika. Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes upravljavca, da izvede razpis v skladu s svojimi predpisi, odda vloge ali zagovarja zahtevke ter izpolni zakonske obveznosti upravljavca v zvezi s poravnavo ponudbe. Predložitev podatkov ni obvezna, neposredovanje podatkov pa bo povzročilo nezmožnost sodelovanja na razpisu. Udeleženci imajo pravico: dostopati in posodabljati podatke, omejiti obdelavo podatkov, zahtevati izbris podatkov in ugovarjati obdelavi podatkov. Podatki se bodo obdelovali v času izvajanja razpisa in v času zastaranja za medsebojne zahteve udeležencev in skrbnika za izvedbo razpisa. Če udeleženec meni, da se njegovi podatki obdelujejo nezakonito, ima pravico vložiti pritožbo pri predsedniku Urada za varstvo osebnih podatkov.